Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PREFA Technology a.s., 
IČ: 04580303, se sídlem Průmyslová 566/5, Malešice, 108 00 Praha 10, 
platné a účinné ode dne 19.5.2021 (verze 05/2021)

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obsahují úpravu práv a povinností smluvních stran smluv o dílo, které uzavírá společnost 
 2. PREFA Technology a.s., IČ: 04580303, se sídlem Průmyslová 566/5, Malešice, 108 00 Praha 10 (dále též jen jako „zhotovitel“) jako zhotovitel. Tyto VOP se vztahují i na případy, kdy předmětem smlouvy (nebo pouze částí předmětu smlouvy) je dodávka zboží či materiálů vyrobených jinými osobami a smluvní vztah by bylo možné posoudit jako kupní smlouvu a Zhotovitel vystupuje v těchto smluvních vztazích jako prodávající.
 3. Tyto VOP se použijí pro úpravu smluvních vztahů uvedených v odst. 1.1. v případě, že na ně odkazuje příslušná nabídka zhotovitele akceptovaná objednatelem. Smluvní vztahy, na které se užijí tyto VOP, se primárně řídí obsahem akceptované nabídky V záležitostech neupravených v akceptované nabídce se smluvní vztah řídí těmito VOP a v záležitostech, které neupravují tyto VOP se užije příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

II. Uzavření smlouvy

 1. Smlouva o dílo je uzavřena okamžikem, kdy zhotovitel obdrží od objednatele bezvýhradnou akceptaci své nabídky. Akceptace nabídky musí být písemná a musí být doručena druhé straně prostřednictvím pošty, emailu, faxu nebo fyzickým předáním osobě oprávněné jednat za zhotovitele. 
 2. Pokud objednatel neakceptuje nabídku bezvýhradné či s jakoukoli odchylkou, smluvní vztah nevzniká. V případě, že objednatel připojí k nabídce své protinávrhy, vzniká smluvní vztah až v okamžiku potvrzení těchto protinávrhů zhotovitelem. 
 3. Nabídka zhotovitele se považuje za bezvýhradně akceptovanou i v případě, že objednatel umožní bez výslovné akceptace nabídky zhotoviteli započít s plněním díla dle nabídky.

III, Předmět smlouvy a provádění díla

 1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
 2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
 3. Termín provedení díla se rovněž prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodů nastalých na straně objednatele, nebo z důvodů, které vznikly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění povinnosti.

IV. Předání a převzetí díla

 1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 2 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Navrhovaný termín je objednatel povinen neprodleně potvrdit nebo dohodnout se zhotovitelem jiný termín předání a převzetí díla, nejdéle však 5 dnů po termínu navrhovaném zhotovitelem. Smluvní strany dohodnou při zahájení přejímacího řízení postup a program přejímání díla.
 2. Bez předchozí dohody není objednatel oprávněn užívat dílo ani jeho dokončenou část, která nebyla předána ani převzata. Pokud v době takového neoprávněného užívání objednatelem dojde ke škodě, má se za to, že ji způsobil objednatel.
 3. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel odstraní tyto vady a nedodělky bezplatně, tj. v rámci ceny za dílo, v termínech uvedených v přejímacím protokolu. 
 4. Odmítá-li objednatel převzít dílo, je povinen specifikovat v zápisu o předání a převzetí díla důvody tohoto odmítnutí.  Nedostaví-li se objednatel k převzetí díla, či jej neoprávněně odmítne převzít, platí, že dílo bylo v den, kdy se objednatel měl k převzetí díla dostavit, nebo v den, kdy jej neoprávněně odmítl převzít, předáno objednateli a převzato objednatelem bez výhrad a bez vad a nedodělků, popř. s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, pokud je dílo vykazuje a objednatel neoprávněně odmítá dílo převzít.

V. Výhrada vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na díle

 1. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem úplného zaplacení ceny díla zhotoviteli.
 2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele jeho převzetím.
 3. Termín provedení díla se rovněž prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl Dílo provádět z důvodů nastalých na straně Objednatele, nebo z důvodů, které vznikly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění povinnosti.

VI. Cena díla

 1. Není-li dohodnuto jinak (např. v akceptované nabídce), vzniká zhotoviteli právo na úhradu ceny díla jeho předáním objednateli. Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.
 2. Zhotovitel vystaví objednateli po předání díla (či jeho části, je-li předáváno po částech) na cenu díla (či jeho předané části) fakturu.
 3. Zhotovitel je oprávněn provádění díla přerušit po dobu, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou jakýchkoli splatných pohledávek zhotovitele. O tuto dobu se prodlužuje termín provedení díla.
 4. Prodlení s placením ceny díla je podstatným porušením smlouvy a opravňuje tedy zhotovitele od smlouvy o dílo odstoupit. Taktéž je v tomto případě Zhotovitel oprávněn odstoupit od všech dalších smluv uzavřených s Objednatelem nebo odmítnout plnění z jiných smluv až do úplného zaplacení všech pohledávek po splatnosti včetně příslušenství.
 5. Je-li cena díla sjednána ve smlouvě  v EUR, pak platí, že je-li částka zaplacená na cenu díla v EUR po přepočtení na Kč dle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB mezi Kč a EUR v den zaplacení nižší o více než 1%, než kolik činila částka odpovídající sjednané ceně v EUR po přepočtu na Kč dle uvedeného kurzu mezi Kč a EUR vyhlášeného v den uzavření smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požadovat od Objednatele uhrazení takto vzniklého rozdílu, a Objednatel je povinen tento rozdíl do 15 dnů od výzvy zhotovitele doplatit, přičemž platí, že se o tento rozdíl cena automaticky zvýšila.
 6. V Případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli platby zhotoviteli je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen případný nárok zhotovitele na náhradu škody v plné výši.
 7. Jestliže v době od uzavření smlouvy o dílo do okamžiku provedení díla dojde k neočekávanému nárůstu cen vstupů pro výrobu, zejména pak cen hutního materiálu či jiných subdodávek o více než 5 %, je prodávající oprávněn jednostranně navýšit o toto zvýšení ceny vstupů díla také cenu díla, a to bez souhlasu objednatele.

VII. Odpovědnost za vady a záruka

 1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce 12 měsíců od předání díla (v případě předání po částech počne plynout záruční doba vždy u každé předané části zvlášť, a to od okamžiku jejího předání).
 2. V případě vadného plnění (či výskytu vady v záruční době) (tedy v případech zákonné odpovědnosti za vady díla i v případě odpovědnosti ze záruky) má objednatel právo na bezplatné odstranění vady ve lhůtě přiměřené povaze vady. Nelze-li vadu odstranit, má právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Zhotovitel může též dle své volby na místo opravy či přiměřené slevy z ceny díla dodat dílo nové. Užití ust. § 2106 až §2108 zák. č. 89/2012 Sb. se vylučuje.
 3. Zhotovitel neodpovídá na vady díla, vzniklé jeho chybnou montáží, pokud tuto montáž neprováděl zhotovitel či jiná osoba jménem zhotovitele (subdodavatel zhotovitele).

VIII. Vyšší moc

 1. Definice vyšší moci:
  Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, vymykající se kontrole zhotovitele, před níž se zhotovitel nemohl přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, ani není možné se jí vyhnout nebo ji překonat. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména: 
  • válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 
  • rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka, 
  • výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 
  •  válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
  • přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 
  • nově přijatá opatření (např. zákon, nařízení, vyhláška apod.) státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 
 2. Práva a povinnosti vyplývající z působení vyšší moci 
 3. Pokud se provedení díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vyšší moci, je zhotovitel oprávněn nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy nastane působení vyšší moci, vyzvat objednatele k jednání o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, který by reagoval na aktuální situaci. Nevyzve-li zhotovitel objednatel v uvedené lhůtě, jeho práva vyplývající z působení vyšší moci pro daný případ působení vyšší moci zaniknou.
 4. Pokud nedojde k uzavření dodatku do 10 dnů od výzvy zhotovitele k jednání o jeho uzavření podle ust. 8.2.1., má zhotovitel, právo od smlouvy o dílo odstoupit.

IX. Ostatní

 1. K řešení sporů ze smlouvy o dílo je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 10, jedná-li se o věc, v níž je pro první stupeň příslušný okresní soud, a Městský soud v Praze, jedná-li o věc, v níž je věcně příslušným v prvním stupni krajský soud.
 2. Právní vztahy ze smlouvy o dílo se řídí právním řádem České republiky. V případě existence zahraničního prvku se použití kolizních norem či mezinárodních smluv vylučuje, věc bude posuzována podle právního řádu České republiky tak, jako by v něm zahraniční prvku nebylo a v soudním řízení bude postupováno podle zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.
 3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které mají vztah k obchodním případům, které smluvní strany uzavírají a tyto informace se považují za obchodní tajemství.
 4. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; v právním vztahu dle smlouvy o dílo, která se řídí těmito VOP. Objednatel nemůže uplatnit právo na obnovení jednání o smlouvě v důsledku podstatné změny okolností dle § 1765 odst. 1, ani právo na změnu či zrušení smlouvy soudem dle § 1766 občanského zákoníku.
 5. Objednatel uzavřením smlouvy o dílo uděluje zhotoviteli neodvolatelný souhlas s tím, že je zhotovitel oprávněn zveřejnit jakákoli obrazová vypodobnění díla (fotografie, nákresy apod.), informace o zakázce a reference v jakýchkoli propagačních materiálech zhotovitele v jakékoli formě (tištěné, digitální apod.)