Formy na výrobu odvodňovacích systémů

Formy na beton pro výrobu odvodňovacích systémů nabízejí komplexní řešení při výrobě železobetonových prefabrikátů pro rychlé odvedení srážkových vod v oblasti dopravní infrastruktury.

 

Formy na výrobu liniových odvodňovacích systémů neboli štěrbinových žlabů (zkratka ŠŽ) jsou vhodným řešením pro rychlé odvedení srážkových vod z dopravních ploch dálnic, silnic, parkovišť či letišť. Systém štěrbinových žlabů je navržen s vnitřním spádem 0,5 %, čímž je zajištěn spolehlivý odvod vody potrubním systémem.

Jednotlivé štěrbinové žlaby se vzájemně spojují pomocí tzv. hrdla a dříku, čímž tvoří ucelený potrubní systém. Nežádoucí prosakování spojů je řešeno pomocí integrovaného těsnicího profilu z olejivzdorné pryže.

Základní délka štěrbinového žlabu je 4000 mm.

Štěrbinové žlaby jsou vyráběny s přerušovanou nebo průběžnou vtokovou štěrbinou.

Odvod srážkových vod z liniového odvodňovacího systému je řešen napojením štěrbinových žlabů do jímek, retenčních nádrží nebo místní kanalizace pomocí vpusťového dílu. Vpusťový díl tvoří přechod mezi štěrbinovým žlabem a prvky inženýrských sítí (skružemi, troubami apod.)

Nežádoucí zanášení jímek, nádrží či obecní kanalizace je řešeno kalovým košem, který je součástí vpusťového dílu. Přístup ke kalovému koši je zajištěn vtokovou mříží v horní části dílu.

V případě zanesení dutiny štěrbinových žlabů je systém doplněn o čisticí díl, který umožňuje přístup obsluhy do prostoru dutiny štěrbinových žlabů. Pomocí tlakové vody lze systém štěrbinových žlabů propláchnout. Revizní otvor je zajištěn vtokovou mříží.

Konstrukce formy na výrobu liniových odvodňovacích systémů je tvořena základním ocelovým rámem, který je doplněn o tvarově uzpůsobené dno, bočnice a čela. Formy na výrobu liniových odvodňovacích systémů se umisťují ve vnitřních prostorách prefa výroben.

Formy na výrobu štěrbinových žlabů jsou dodány jako dvojité, tj. v jedné formě je umožněna výroba dvou kusů štěrbinových žlabů o délce 4000 mm.

Formy na štěrbinové žlaby jsou…

Technické parametry základního výrobku

délka prvku
4000 mm
výška prvku
500 mm
šířka prvku
400 mm
výška průtokového profilu
300 mm
šířka průtokového profilu
200 mm
výška obrubníku
70, 120, 150, 180 mm
Poznámky: Technické parametry lze měnit dle potřeb zákazníka

Reference

TECHNOLOGIE VÝROBY ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ

TECHNOLOGIE VÝROBY ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ

Více

FOMA NA ČISTÍCÍ A VPUSŤOVÝ DÍL

FOMA NA ČISTÍCÍ A VPUSŤOVÝ DÍL

Více